Z dniem 25 maja 2018r. wchodzi w życie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym RODO lub GDPR (General Data Protection Regulation). Ta strona korzysta z cookies. OK, rozumiem Więcej informacji

Strona główna>Regulamin

Regulamin

§ STRONY TRANSAKCJI

§ PRZEDMIOTY TRANSAKCJI

§ SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

§ ZMIANA DANYCH i ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ

§ REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

§ FORMY PŁATNOŚCI

§ DOKUMENTY SPRZEDAŻY I FAKTURY VAT

§ DOSTAWY PRODUKTÓW

§ REKLAMACJE, ZWROTY I GWARANCJE

§ POSTANOWIENIA KOŃCOWEGajMedia Sp. z o.o.
ul. Władysława Grabskiego 8/1
35-959 Rzeszów

NIP 8133649838
REGON 180679450

Telefon do sklepu: (17) 715 89 75
E-mail: biuro@steinmedia24.pl

 

 

STRONY TRANSAKCJI 

 

§  Stroną dokonującą sprzedaży produktów prezentowanych w ofercie sklepu internetowego na stronie steinmedia24.pl jest właściciel hurtowni – Gajmedia Sp. z o.o., zwaną dalej Sklepem Internetowym „ steinmedia24.pl ” .

§  Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym „steinmedia24.pl”, zwaną dalej Nabywcą jest pełnoletnia osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna mająca zdolność do czynności prawnych.

 

 

PRZEDMIOTY TRANSAKCJI

§  Przedmiotami /Umowy sprzedaży / transakcji prowadzonych przez Strony Transakcji w sieci Internet są / mogą być/ produkty przedstawione na stronach WWW Sklepu Internetowego „steinmedia24.pl” w chwili składania zamówienia.

§  Ceny wszystkich produktów znajdujących się na stronach WWW sklepu „steinmedia24.pl” wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

§  Wszystkie produkty znajdujące się na stronach WWW sklepu „steinmedia24.pl” są fabrycznie nowe i są objęte pełną gwarancją producenta lub jego dystrybutora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 


SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

§  Zamówienie może złożyć osoba pełnoletnia lub jednostka organizacyjna mająca zdolność do czynności prawnych. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym „steinmedia24.pl” odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie produktu; 

 


ZMIANA DANYCH I ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ

§  Od chwili złożenia zamówienia do chwili wystawienia faktury, Nabywca ma prawo anulowania zamówienia lub zmiany danych do umieszczenia na fakturze. Aby to uczynić należy wysłać e-mail na adres sklep@steinmedia24.pl lub zadzwonić pod podane numery telefonów oraz przedstawić dane, które będą zmieniane. Po ich potwierdzeniu Nabywca może dokonać zmiany.

§  Od chwili wysłania produktu, Nabywca nie może anulować zamówienia.


REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

§  Każde zamówienie składane w Sklepie Internetowym „steinmedia24.pl” musi zostać potwierdzone przez Nabywcę. Potwierdzenie odbywa się drogą mailową. W ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia pracownik sklepu skontaktuje się z Nabywcą telefonicznie lub pocztą e-mail w celu jego potwierdzenia oraz uzgodnienia dalszych szczegółów transakcji.

§  W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikłej z przyczyn leżących po stronie Nabywcy (np. błędny numer telefonu) złożone zamówienie może zostać anulowane w ciągu 72 godzin.

§  Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego „steinmedia24.pl” do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.

§  Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez pracownika Sklepu Internetowego, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Nabywcą a Sklepem Internetowym „steinmedia24.pl”. 

§  Sklep internetowy "steinmedia24.pl" zastrzega, że w przypadku, gdy zamawiany towar jest obecnie niedostępny, a jego cena przy następnej dostawie ulegnie zmianie, ma prawo do korekty ceny towaru. Nabywca zostanie wtedy poinformowany i zapytany o potwierdzenie zamówienia na nowych warunkach.
 

§  Nabywca po realizacji zamówienia może zostać poproszony o wypełnienie krótkiej ankiety w celu uzyskania opinii w przedmiocie dokonanego zamówienia. Wypełnienie ankiety jest dobrowolne i w pełni anonimowe.

 

 

FORMY PŁATNOŚCI


§  Gotówką przy odbiorze produktu od pracownika firmy kurierskiej.
( Produkty o wartości powyżej 5000,- zł, dostarczane są po wpłacie różnicy ceny powyżej 5000,- zł, na konto bankowe sklepu. Jest to uwarunkowane przepisami firm kurierskich, które zabraniają kurierom pobierać kwoty wyższe niż 5000,- zł.) 
(Płatność gotówką przy odbiorze). 


§  Przelewem przed dostawą produktu. Ta forma płatności przesuwa wysyłkę zamówionego produktu do czasu wpłynięcia należności na konto Sklepu Internetowego „steinmedia24.pl”.

§  Za pośrednictwem szybkich płatności internetowych PayU. Zamówienie realizowane jest zaraz po potwierdzeniu przez system transferuj.pl, paypal, payu otrzymania Państwa wpłaty.
W tym systemie możliwe są również płatności kartą kredytową.

 

DOKUMENTY SPRZEDAŻY I FAKTURY VAT


§  Do każdego zakupionego przez Nabywcę produktu wystawiany jest dokument sprzedaży;

§  W przypadku dokonywania zakupów przez przedsiębiorców w celu otrzymania faktury VAT, w zamówieniu należy podać firmę, nr NIP oraz dokładny adres rejestracji przedsiębiorcy.

§  Dokument sprzedaży/Faktura może być wysyłany/a w oddzielnej przesyłce lub razem z zamówionym produktem.

 DOSTAWY PRODUKTÓW


§  Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym „steinmedia24.pl” realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§  Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 5 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne („towar na zamówienie”). W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć (w indywidualnych przypadkach nawet do kilkudziesięciu dni), o czym Nabywca zostanie bezzwłocznie poinformowany.

§  Na koszt wysyłki uwidoczniony w oddzielnej pozycji w formularzu zamówienia i na fakturze składa się opłata firmy spedycyjnej oraz koszt przygotowania towaru do wysyłki. Cennik zawierający koszty dostawy wskazany jest na stronach internetowych Sklepu Internetowego „steinmedia24.pl”.

 

§  Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą dokonania pokwitowania, na Nabywcę przechodzi prawo własności produktu oraz wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

§  Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep internetowy „ steinmedia24.pl ” danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

 

§  Szczegóły dotyczące realizacji dostawy określa regulamin firmy spedycyjnej.

 

§  Sklep internetowy „steinmedia24.pl”, dopuszcza możliwość odbioru osobistego zamówionych produktów. Formy płatności dostępne przy opcji "Odbiór osobisty" to zapłata gotówką przy odbiorze. Aktualnie płatności kartą przy odbiorze osobistym NIE są obsługiwane.

 REKLAMACJE, ZWROTY I GWARANCJE 


§  W przypadku widocznego uszkodzenia opakowania przesyłki lub śladów ingerencji w jej zawartość prosimy o jej nie odbieranie.
Ze względu na regulaminy firm spedycyjnych nie jest możliwe sprawdzenie zawartości przesyłki przed jej odbiorem, jednak kurier ma obowiązek po potwierdzeniu odbioru zaczekać na sprawdzenie przez Państwa stanu jej zawartości. W sytuacji stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń należy spisać „Protokół szkodowy” oraz niezwłocznie skontaktować się z handlowcami Sklepu Internetowego ”steinmedia24.pl” celem ustalenia jak najszybszej drogi załatwienia sprawy. Jeśli uszkodzenia mechaniczne lub niekompletność przesyłki zostały stwierdzone po odjeździe kuriera, należy skontaktować się z placówką firmy kurierskiej właściwą ze względu na adres dostawy i umówić z pracownikiem spedytora na spisanie protokołu szkodowego nie później niż 3 dni robocze od odbioru przesyłki.

§  Reklamacje dotyczące zakupionych produktów należy składać w formie pisemnej (dopuszcza się także możliwość składania reklamacji wraz z załącznikami - Protokół Szkodowy, ewentualne zdjęcia - za pośrednictwem poczty e-mail na adres sklep@steinmedia24.pl).

§  W przypadku odbioru towaru przez klienta z magazynu sprzedawcy warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych/transportowych jest spisanie przy udziale pracowników Sklepu Internetowego „steinmedia24.pl”  „Protokołu Szkodowego” szczegółowo opisującego uszkodzenia.

 

§  Podstawą rozpatrywania spraw reklamacyjnych oraz zwrotów nie dotyczących uszkodzeń mechanicznych/transportowych jest opinia serwisu gwaranta, stwierdzająca usterkę bądź wadę w działaniu reklamowanego sprzętu. W innych przypadkach podstawą jest „Protokół Szkodowy” spisany przy udziale pracowników Sklepu Internetowego „steinmedia24.pl” lub pracownika firmy kurierskiej, szczegółowo opisujący uszkodzenia.

§  Do składanych reklamacji pracownicy Sklepu internetowego „steinmedia24.pl” przekażą odpowiedź z zachowaniem terminów nie przekraczających 14 dni.

 

§  W przypadku odbiorów osobistych należy zwrócić szczególną uwagę na stan opakowania odbieranych produktów. Z chwilą podpisania dokumentu WZ (wydania zewnętrznego), na Nabywcę przechodzi prawo własności produktu oraz wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

§  Zgodnie z  Ustawą z 2 marca 2000 roku  "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z poz. Zmianami)" Nabywca może odstąpić od umowy sprzedaży ze Sklepem Internetowym „steinmedia24.pl”, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania produktu (dotyczy również odbiorów osobistych), składając oświadczenie o odstąpieniu na piśmie .

§  W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

§  Każdy zakupiony towar w Sklepie Internetowym „steinmedia24.pl” jest fabrycznie nowy chyba, że opis towaru stanowi inaczej. Okres gwarancji zależy od producenta. Niezależnie od gwarancji udzielanej przez producenta przysługuje Państwu ustawowe prawo rękojmi. W przypadku awarii sprzętu, należy kierować się do jednego z autoryzowanych punktów serwisowych producenta w Polsce. Lista serwisów znajduje się na jednej ze stron karty gwarancyjnej lub w instrukcji obsługi. 

§  Jeśli do towaru nie dołączono karty gwarancyjnej podstawą gwarancji jest dowód zakupu a gwarantem firma Gajmedia Sp. z o.o.

 

§  Ewentualny brak dowodu zakupu w przesyłce należy możliwie szybko zgłosić obsłudze sklepu internetowego „steinmedia24.pl” na adres biuro@steinmedia24.pl 

§  Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient ma prawo zwrócić sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym zakupił nowy produkt. Klienci chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie sprzętu własnym staraniem i na własny koszt na adres Sklepu Internetowego „steinmedia24.pl” .
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§  Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie Internetowego Sklepu „steinmedia24.pl” są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep Internetowy „steinmedia24.pl” dokłada należytej staranności, aby treść stron Sklepu Internetowego „steinmedia24.pl” jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacjach (cen, konfiguracji, czy parametrów technicznych) – potencjalne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia.

 

§  W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

§  Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

§  Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.

 

Kontakt

  • Steinmedia sp. z o.o.
  • ul. Grabskiego 8/1
  • 35-959 Rzeszów
  • Nr tel.: (17) 715 89 75
  • e-mail: biuro@steinmedia24.pl

Newsletter

Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Steinmedia sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grabskiego 8/1, w celach marketingowych w tym otrzymywania newslettera?
Otrzymuj informacje o nowościach i promocjach Wpisz ponownie swój e-mail aby się wypisać Przeczytaj naszą Politykę prywatności

projekt i realizacja: BigCom
kontakt